درباره کنفرانس
اهداف
محورها
پيام دبير
مخاطبين
نحوه ي ثبت نام
محل برگزاري
ارتباط با ما
پيوندهاي مفيد

پيام دبير محترم همايش

  شهرنشيني شتابان در ايران به خصوص کلان شهرها ، به همراه کمبودهاي ناشي از منابع و ظرفيت هاي محدود حکومت هاي محلي، منجر به تخريب محيط زيست شهري ، تشديد فقر شهري و به طور کلي ايجاد مشکلات عديده اي براي اداره امور شهر شده است. با توجه به اينکه امروزه اغلب شهرها به نوعي عاري از هرگونه نوزايي  بوده و در حال رشد صرفا کالبدي مي باشند .مديريت خردمندانه شهر مي بايست ضمن تغييرات کالبدي در پيکره شهر ، تحولي نوين در نظام اجتماعات شهري را نيز پديدار ساخته و لذت زندگي در شهر را بر شهروندان آن هديه دهد .

از آنجاييکه شهرها براي ارتقاء نوآوري و شکوفايي ، بستر مناسبي به شمار مي روند، لذا شکوفايي شهري به عنوان يک روش تصميم گيري مي تواند زمينه لازم جهت حکمروايي خوب شهري را فراهم نموده و رسيدن به کيفيت زندگي مناسب را تضمين نمايند .شکوفايي شهري با هدف ارتقاي کيفيت زيست زندگي شهروندان تعريف مي‌شود. تحقق ابعاد گسترده اين موضوع به واقع مسير توسعه را پديدار ساخته  و راه يافتن به سوي پايداري در توسعه را ميسر مي سازد. ويژگي هايي نظير توانايي توليد شهرها و رفاه اقتصادي، کيفيت زندگي، پيشرفت هاي فراساختاري و توسعه زيرساخت‌ها، عدالت و شمول اجتماعي ، ثبات زيست محيطي و حکمروايي خوب جز ارکان هاي اصلي شکوفايي شهري هستند . بديهي است يکي از عوامل مؤثر جهت تحقق شکوفايي شهري در شهرها ، مشارکت شهروندان و ايجاد سطح مطلوبي از اعتماد ميان شهروندان است . اعتماد مي تواند به ارتقاء شکوفايي در شهرها منجر گرديده و به اين ترتيب زمينه ساز ايجاد فضايي پوياو خلاق به منظور رشد شکوفايي در شهرها شود .لذا مديران شهري با مهيا نمودن شرايط مناسب براي ايجاد شکوفايي ، مزيت رقابتي را در عصر جهاني براي شهرها به ارمغان آورده و  به اين ترتيب به نظر مي رسد با شناسايي بخش هاي مختلف مؤثر بر نوآوري در شهرها و زيرساختهاي مرتبط با هربخش ، مي توانيم شاهد تحقق شکوفايي در شهر باشيم .

در اين راستا شهرداري قزوين با همراهي استانداري قزوين، شوراي اسلامي شهر قزوين، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) و دانشگاه آزاد اسلامي قزوين ، مجمع جهاني شهر اسلامي و ساير نهادهاي ذيربط در دوازدهمين سال برگزاري سلسله همايش هاي ملي شهر و سيماي شهري که در روز 26 بهمن ماه سال 1394 در محل سالن دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد رجايي شهر قزوين برگزار مي گردد، مبحث شکوفايي شهري را به عنوان رويکرد اصلي اين همايش برگزيده است. از جمله محور هاي اين همايش مي توان به شکوفايي شهري؛پايداري زيستي،  شکوفايي شهري؛ مساوات و شمول اجتماعي، شکوفايي شهري؛ نظارت شهري، شکوفايي شهري؛ کيفيت زندگي اشاره نمود . هدف از برگزاري اين همايش احياء مفاهيم شکوفايي شهري و تبيين ارتباط آن با رويکردهاي حاکم بر کيفيت زندگي شهري، تدوين سند شکوفايي شهري با رويکرد اعتلاي کيفيت زندگي شهري براساس ظرفيت­هاي بومي شهر قزوين و تلاش در جهت ايجاد زمينه لازم به منظور هم­انديشي پژوهشگران و صاحبنظران و جلب مشارکت مراکز علمي و تحقيقاتي به منظور هم­گرايي پروژه­هاي پژوهشي و تحقيقاتي در راستاي شکوفايي و اعتلاي کيفيت زندگي شهري مي باشد .        

اميدواريم بستر مناسب جهت تبادل تجربيات و استفاده از نظرات اساتيد محترم در اين زمينه فراهم و موجبات ارتقاء هر چه بيشتر سطح علمي و پژوهشي در عرصه هاي علم و دانش و آينده کشور عزيزمان حاصل آمده و بيانيه استخراج شده از همايش مذکور به عنوان سند راهبردي در دستور کار مديريت شهري قزوين و ساير شهر هاي کشور قرار گيرد . فرصت را غنيمت شمرده و پيشاپيش مقدم مدعوين و شرکت کنندگان محترم در اين همايش را گرامي داشته و خير مقدم عرض مي نمايم .