درباره کنفرانس
اهداف
محورها
پيام دبير
مخاطبين
نحوه ي ثبت نام
محل برگزاري
ارتباط با ما
پيوندهاي مفيد

 

شهرداران ، رؤساي شوراي شهر و کليه مديران شهري ، مهندسان معمار و شهرساز ، مديران صنعت گردشگري و
 
توريسم