درباره کنفرانس 
اهداف 
محورها 
پيام دبير 
مخاطبين 
نحوه ي ثبت نام 
محل برگزاري 
ارتباط با ما 
پيوندهاي مفيد

 

کليه مقالات ارسالي توسط کميته علمي همايش (متشکل از اساتيد دانشگاه هاي آزاد واحد قزوين ،
 
بين المللي امام خميني ، دانشکده جغرافيا دانشگاه تهران ، شهيد بهشتي و هنر ) بررسي و نتيجه
 
ضمن اعلام کتبي به نويسندگان ، از طريق همين پرتال نيز اعلام خواهد شد .