درباره کنفرانس 
اهداف 
محورها 
پيام دبير 
مخاطبين 
نحوه ي ثبت نام 
محل برگزاري 
ارتباط با ما 
پيوندهاي مفيد

┘åÏ¡┘ê┘ç ϽϿϬ ┘åϺ┘à ┘åÏ¡┘ê┘ç ϽϿϬ ┘åϺ┘à

 

 
          علاقمندان مي توانند جهت ثبت نام با دبيرخانه همايش تماس حاصل نمايند .