درباره کنفرانس 
اهداف 
محورها 
پيام دبير 
مخاطبين 
نحوه ي ثبت نام 
محل برگزاري 
ارتباط با ما 
پيوندهاي مفيد

ϬϺÏ▒┘èÏ« ┘çϺ┘è ┘à┘ç┘à ϬϺÏ▒┘èÏ« ┘çϺ┘è ┘à┘ç┘à

مهلت ارسال چکيده مقالات : 1391/10/28

مهلت ارسال اصل مقالات : 1391/11/19

اعلام نتايج داوري مقالات : 1391/11/28

روز برگزاري : 1391/12/09