اهداف سيزدهمين همايش شهر و سيماي شهري

    1-    دستيابي به اهداف جهاني توسعه پايدار از طريق برنامه­ريزي محلي و شکوفايي شهري 2-   تقويت ابزارهاي پياده سازي و احياء همکاري­ هاي جهاني براي...